Đánh giá và hỗ trợ phát triển kỹ năng

Công cụ đánh giá kỹ năng theo định tính, định lượng, đa chiều; Xuất báo cáo với các biểu đồ thông minh; Các dự án học tập để phát triển kỹ năng;

Tạo đánh giá Tạo dự án

Đăng ký gói giáo viên?

subscriptions
Kỹ năng thế kỷ 21

Gồm 16 kỹ năng, 10 tiêu chí cho 1 kỹ năng và 4 cấp độ cho 1 tiêu chi.

verified_user
Chuỗi dự án

30 dự án định hướng nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp dành cho học sinh từ 4 - 18 tuổi.

trending_up
Hệ thống đánh giá

Tạo lớp, đánh giá, báo cáo kết quả bằng biểu đồ trực quan và nhận xét.