Rubric: Đánh giá kỹ năng thuyết trình powerpoint của nhóm học sinh.

Các tiêu chí đánh giá
fullscreen
Các nhóm tìm hiểu, trình bày nội dung được phân công vào bài thuyết trình.
Phong cách trình bày tự tin to rõ có sử dụng ngôn ngữ cơ thể tạo ấn tượng với người nghe.
Sự phân chia hợp tác của các thành viên trong nhóm.