Rubric: Đánh giá năng lực sáng tạo của HS

Mô tả
Rubric này dùng để đánh giá năng lực sáng tạo của HS phổ thông - dùng chung cho các môn
Các tiêu chí đánh giá
fullscreen
Khả năng đề xuất ý tưởng để giải quyết vấn đề của HS, bao gồm ý tưởng đơn lẻ hoặc nhiều ý tưởng và sự kết nối giữa các ý tưởng