Rubric: Năng lực sáng tạo

Các tiêu chí đánh giá
fullscreen
Nhìn nhận vấn đề dưới nhiều góc độ khác nhau, phát hiện được vấn đề có tính mới cần phải giải quyết.
Đề xuất phương án thí nghiệm để kiểm tra dự đoán hoặc nêu được một hoặc một số phương án giải bài tập.
Phân tích để lựa chọn được giải pháp tối ưu để giải quyết vấn đề đặt ra.
Thực hiện thành công hoặc có cải tiến so với mô hình đã xây dựng.
Phân tích ưu, nhược điểm, biết cách khắc phục và phát triển.