Rubric: Rubrics dự án có 1 cây là có rừng

Các tiêu chí đánh giá
fullscreen
Đánh giá kiến thức HS vận dụng trong dự án
Đánh giá khả năng lên ý tường, đóng góp ý kiến vào trong quá trình làm dự án
Đánh giá khả năng hợp tác và làm việc với các bạn trong quá trình làm dự án
Đánh giá khả năng sử dụng CNTT vào trong quá trình làm dự án
Đánh giá khả năng thích ứng và xử lý khi có sự cố hoặc tình huống bất ngờ của HS
Đánh giá khả năng phân tích vấn đề và tổng hợp thông tin trong quá trình nghiên cứu tìm giải pháp
Đánh giá khả năng đặt câu hỏi và phản biện lại vấn đề trong quá trình thực hiện dự án
Đánh giá khả năng đúc kết và rút kinh nghiệm của HS sau khi tham gia dự án
Đánh giá khả năng đúc kết và rút kinh nghiệm của HS sau khi tham gia dự án
Đánh giá thái độ khi tham gia trong suốt dự án