RubricsHub

RubricsHub là nền tảng cung cấp công cụ đánh giá kết quả học tập hiệu quả nhất hiện nay là rubric, kèm theo đó RubricsHub cung cấp các dự án để nuôi dạy tư duy phát triển và tăng cường việc trải nghiệm ở trẻ.

Terms Privacy policy

Copyright 2020 © All rights reserved.